Algemene Voorwaarden

Rijschool Lemax

Dit zijn de algemene voorwaarden van Rijschool Lemax (“Rijschool Lemax”). Het adres van Rijschool Lemax is David Verloopstraat 70, 1318 BL Almere, met het KvK-nummer 73509450.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via [email protected], 06- 2856 1115 of per post: Rijschool Lemax, David Verloopstraat 70, 1318 BL Almere.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het geven van rijlessen ten behoeve van een rijopleiding ́categorie B ́ en daarbijbehorende CBR/BNOR praktijkexamens.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Rijschool Lemax en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.rijschoollemax.nl.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Rijschool Lemax gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan Rijschool Lemax gegevens verstrekt, mag Rijschool Lemax ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 – Prijs

 1. Rijschool Lemax mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als Rijschool Lemax genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Rijschool Lemax .

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De volledige vordering van Rijschool Lemax op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  1. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  1. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  1. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Rijschool Lemax. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  1. 15% over de eerste €2500;
  1. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  1. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  1. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  1. 0,5% over het overige deel.

Artikel 7 – Contractsduur

Rijschool Lemax en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:

 1. Rijschool Lemax kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is een maand. Rijschool Lemax zegt op per aangetekende brief.
 2. Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdractgever geldt een opzegtermijn van termijn van overeengekomen aantal lessen per week. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
 3. Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 8 – Uitvoering opdracht

 1. Rijschool Lemax zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Rijschool Lemax verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Rijschool Lemax om de opdracht uit te voeren.
 3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Rijschool Lemax de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Rijschool Lemax is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Rijschool Lemax is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 9 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Rijschool Lemax kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Rijschool Lemax zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Rijschool Lemax mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 10 – Opschorting, ontbinding

 1. Rijschool Lemax mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Rijschool Lemax mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Rijschool Lemax dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 11 – Tussentijdse opzegging

 1. Als Rijschool Lemax de opdracht tussentijds opzegt, zal Rijschool Lemax zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Rijschool Lemax extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Rijschool Lemax mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  1. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  1. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  1. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  1. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 12 – Overmacht

 1. Rijschool Lemax hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Rijschool Lemax kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Rijschool Lemax zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Rijschool Lemax het nagekomen deel factureren.

Artikel 13 – Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen dertig dagen na levering schriftelijk aan Rijschool Lemax mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Rijschool Lemax mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 14 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Rijschool Lemax de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Rijschool Lemax die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Rijschool Lemax is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Rijschool Lemax.
 2. Rijschool Lemax is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Rijschool Lemax is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €500,00.
 4. De aansprakelijkheid van Rijschool Lemax is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rijschool Lemax.

Artikel 16 – Privacy Statement

Rijschool Lemax beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Artikel 17 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Rijschool Lemax is één jaar.

Artikel 18 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Rijschool Lemax voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Rijschool Lemax toerekenbaar is.
 2. Als derden Rijschool Lemax aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Rijschool Lemax zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Rijschool Lemax, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Rijschool Lemax alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Rijschool Lemax zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Rijschool Lemax optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Rijschool Lemax niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 20 – Algemene voorwaarde Rijschool Lemax

Voorwaarde extra……..

Artikel 21 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 22 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 23 – Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer xxxxxx.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 25 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.